Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Våra klienters integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett
tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar Dina
personuppgifter. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s
integritetslagstiftning GDPR. Har Du några frågor är Du alltid välkommen att kontakta oss.


Personuppgiftsansvar

Lewis Langley & Partners Advokatbyrå AB (556529-9376) är personuppgiftsansvarig för
behandling av personuppgifter som erhålles i samband med mottagande och genomförande av
ett juridiskt uppdrag.


Insamling av personuppgifter

När vi mottar ett uppdrag samlar vi in personuppgifter för att kunna genomföra uppdraget. Vi
behöver personuppgifter för att göra jävs- och penningtvättskontroll, administrera och utföra
uppdraget och tillvarata Dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.
De personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt
övrig information som vi anser är nödvändig för fullgörandet av vårt uppdrag. Dessa uppgifter
behandlas för att kunna fullgöra avtalet mellan Dig och oss för det aktuella uppdraget, för att
de är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra en uppgift av
allmänt intresse i uppdrag där vi är förordnade av domstolar eller myndigheter. I och med att
vi inleder ett uppdrag för Dig utgår vi ifrån att Du samtycker till att vi samlar in Dina
personuppgifter för att kunna genomföra vårt uppdrag. Du som lämnar personuppgifter om
andra, ansvarar själv för de uppgifter Du lämnar till oss.


Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt
överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, (ii) det är nödvändigt för att kunna tillvarata
Dina rättigheter, (iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller då
vi är skyldiga att rätta oss efter myndighets- eller domstolsbeslut eller (iiii) då vi anlitar
utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, som t.ex. vid bokföring
och revision.


Hur länge sparas personuppgifterna

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Lewis Langley & Partners
enligt Vägledande regler om god advokatsed, i tio år från dagen för ärendets slutförande eller
den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om Dig. Du har
också rätt att begära att Dina uppgifter kompletteras eller rättas. Om Du har synpunkter på hur
vi behandlar dina personuppgifter har Du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.


Kontaktuppgifter

Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling är Du välkommen att kontakta
verksamhetsansvarig Carolina Börzsei på telefon 08-411 36 06, alternativt via e-post:
carolina.borzsei@lewislaw.se.